Komiteernes vedtægter

En komité er en gruppe interessenter, der har ønske om at drive Folkeuniversitetsvirksomhed i lokalsamfundet. Komiteen kan således opfattes som en forening med en større eller mindre medlemskreds, fx bestående af lokale institutioner eller organisationer. Komitéen vælger af sin midte en bestyrelse, der varetager den daglige drift og kontakt med administrationen hos Folkeuniversitetet i Aarhus, og som gennem valget tildeles ansvaret for driften med reference til enheden Folkeuniversitetet i Aarhus.

I visse tilfælde kan en komité være så lille, at der i praksis er et sammenfald mellem komité og bestyrelse.
Det er med denne betydning, at komité og bestyrelse er anvendt i forslaget til komitévedtægter.

Lidt om lovgivningen bag vedtægternes indhold
Fra Bekendtgørelse om Folkeuniversitetet § 4, stk. 4: Komitéen fastsætter en vedtægt for sin virksomhed. Vedtægten skal godkendes af den enhed, komitéen tilknytter sig.

Fra Vedtægter for enheden Folkeuniversitetet i Aarhus § 11
Komiteernes vedtægt udformes iht. Driftstilskudslovens kap. 3 vedr. selvejende institutioner. Begrundelsen for dette krav er, at enhedens styrelse har ansvaret for enhedens samlede virksomhed inkl. de tilknyttede komiteer.

Fra Driftstilskudsloven kap. 3, § 3:
Vedtægterne for en selvejende institution, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, skal indeholde bestemmelser om
1) navn,
2) hjemsted,
3) formål,
4) udpegning og konstituering af bestyrelse,
5) bestyrelsens valgperioder og antal genvalg,
6) udformning og godkendelse af budgetter,
7) definition af regnskabsåret,
8) aflæggelse, revision og godkendelse af årsrapporten og
9) vedtægtsændringer og ophør, herunder anvendelse af nettoformuen efter den selvejende institutions ophør.

Jeres komités vedtægter
Vedtægterne for jeres komité skal således tage udgangspunkt i Driftstilskudslovens bestemmelser. Desuden skal komitéen formulere en erklæring om datasikkerhed – men ikke nødvendigvis opstillet som en paragraf i vedtægterne. Indholdet er således det væsentlige, men de enkelte komitéers vedtægter kan formuleres forskelligt, og de kan evt. tillige have lokalt betingede bestemmelser. Især § 3 i nedenstående eksempel kan justeres efter lokale forhold og sædvaner. Vedtægterne skal godkendes af sekretariatet i Aarhus.

Et eksempel på en formulering af vedtægter, der opfylder kravene.
 
Vedtægter for Folkeuniversitetskomiteen i x-by
§ 1
Folkeuniversitetskomiteen i x-by har til formål at planlægge og gennemføre folkeuniversitetsundervisning ved gennem undervisnings- og foredragsvirksomhed at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater samt fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab i henhold til Folkeoplysningsloven kapitel 13.

§ 2
Folkeuniversitetskomiteens navn er …… og har sit hjemsted i x-by kommune.

§ 3
Stk. 1. Folkeuniversitetskomiteen ledes af en bestyrelse på (x-antal) personer valgt på et offentligt indkaldt møde med mulighed for deltagelse af interesserede borgere, foreninger og institutioner i kommunen/kommunerne. Mødet afholdes en gang årligt i januar kvartal og annonceres senest 2 uger før på komiteens hjemmeside og/eller i lokale medier. (Så mødet kan være afholdt før fristen for evt. enhedsskift, jf. §4, stk. 2)
Stk. 2. Bestyrelsen vælges for 3 år ad gangen. (x-antal) af medlemmerne vælges dog første gang for 2 år. Genvalg kan finde sted. (Sikrer at en bestyrelse ikke udskiftes på én gang).
Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig efter hvert valg med en formand, der har det overordnede ansvar for komitéens aktiviteter.
Stk. 4. Komitéen tegnes af formanden sammen med en på mødet (§3, stk. 1) valgt repræsentant for komitéen. (Kan fx også være sammen med en konstitueret næstformand. En påpegning af tegningsretten kræves af bankforbindelser).
Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 4
Stk. 1. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvilken Folkeuniversitetsenhed, komiteen tilknytter sig.
Stk. 2. Beslutningen om tilknytning til en enhed gælder fra 1. januar og for en periode af tre kalenderår. En komite, der herefter ønsker at ændre sin tilknytning for de efterfølgende tre kalenderår, skal inden 1. april i det 3. kalenderår underrette Kulturministeriet om den tilknytning, den ønsker for de efterfølgende tre kalenderår. Kulturministeriet kan afvise ønsker om ændret tilknytning, der modtages efter fristen.

§ 5
Stk. 1. Bestyrelsen er over for Folkeuniversitetet i Aarhus ansvarlig for komiteens aktiviteter og program samt årligt budget og regnskab på en måde, så enheden kan opfylde kravene i Bekendtgørelse om folkeuniversitetet, kap. 3, § 5. 
Stk. 2. Regnskabsåret følger kalenderåret, og bestyrelsen indsender hvert år regnskab til Folkeuniversitetet i Aarhus.
Stk. 3. Bestyrelsen laver en beretning og et budget – til brug internt i komiteen. Folkeuniversitetet i Aarhus kræver ikke (stats-)autoriseret revision. 
Stk. 4. Bestyrelsen indbetaler for hvert arrangement en komitéafgift, der fastsættes af Folkeuniversitetet i Aarhus.
Stk. 5. Komitéen kan indgå samarbejde med andre parter om aktiviteter og arrangementer.

§ 6 
Folkeuniversitetskomitéen i x-by sikrer en fair og transparent databehandling og beder alene om, at deltagerne stiller sine kontaktoplysninger til rådighed for komitéen med henblik på at kunne administrere deltagernes tilmelding og arrangementets gennemførelse.

§ 7
Stk. 1. Ændring af komitéens vedtægter sker ved almindelig stemmeflertal i komitéens bestyrelse, men skal godkendes af Folkeuniversitetet i Aarhus.
Stk. 2. En nedlæggelse af komitéen besluttes af komiteen på et indkaldt møde, hvor det også bestemmes, hvordan eventuelle aktiver skal anvendes.

§ 8
Disse vedtægter træder i kraft den
……underskriftsdato.