Stiftende generalforsamling 28.11.2016

Referat – Stiftende generalforsamling 28-11-2016

Referent: Kathrine Therkildsen

Præsentation af fremmødte

Joakim Quorp Matthiesen

Sten Tiedemann

Marie Kruse Larsen

Randi Dahlin

Annette Hansen

Peter Bejder

Carsten Fenger-Grøndahl

Morten Winther Bülow

Kathrine Therkildsen

*Ikke tilstede i dag: Per Henriksen & Kristian Møller Andersen

Indledningsvist (Joakim)

Baggrunden

 • Allerede valgt et navn ’Europa NU – Folkeuniversitetets Europaoplysning’. Andre forslag er velkomne.
 • Idéen om at stifte foreningen startede tilbage i 2014, men blev i første omgang stoppet. Folkeuniversitetet har gentænkt, hvad der skulle til, for at dette kunne blive bæredygtigt på sigt.

Hvorfor?

 • I vores klassiske program har vi i forvejen en del formidling om Europa – men vi vil mere.
 • Der er mange problematikker lige pt. og i fremtiden på dette punkt, og derfor flere ting at tage fat i.
 • Folkeuniversitetet mener, der skal oprustes, da flere elementer går tabt i dagens mediebillede.
 • Ønsket om formidling, som ikke er tabloid men forskningsbaseret. Det er vigtigt, hvad der foregår bag universitetets mure på området.
 • Forskningsformidling er i fokus her, hvilket adskiller foreningen fra mange andre, hvis udgangspunkt ofte er politisk og for eller imod EU.

Formål

 • Europa NU – Folkeuniversitetets Europaoplysning har til formål, med udgangspunkt i forskningsformidling, at skabe landsdækkende aktiviteter og oplysning:
 • der formidler aktuel forskning om historie, kultur og samfund i Europa med særligt fokus på det europæiske samarbejde i EU;
 • der fremmer aktivt medborgerskab og demokratiforståelse samt understøtter en europæisk offentlighed;
 • der øger interessen og nysgerrigheden i den brede offentlighed for det europæiske samarbejde;
 • der bidrager til en kvalificering af den danske debat om det europæiske samarbejde

Kommentar fra Sten

 • Tanken er, at det må kunne gøres bedre. Vi må kunne gøre flere engagerede og interesserede i EU.
 • Vi skal bruge vores stærke kontakter på universitetet og kommunikationskanaler, der rammer en stor og relevant målgruppe.
 • Kulturen i Europa er folk interesserede i, måske man kunne lokke nogen til at blive interesserede i Europa derigennem.

Kommentar fra Carsten

 • Sætter spørgsmålstegn ved, om det ikke stadig er værdibaseret.
 • Sten foreslår, at man tager ’understøtter en europæisk offentlighed’ ud.
 • Opbakning til at der arbejdes videre med formålsbeskrivelsen, så det står klart, at vi hverken er for eller imod, og at man derfor fjerner sætningen omhandlende den europæiske offentlighed.
 • Joakim forslår, om det skal noteres, at foreningen er nonprofit og upartisk. Dette er der også opbakning til.
 • Morten foreslår, at man medtager geografi i rækken af områder. Dette er der også opbakning til.

Hvordan

Finansiering

 • En ting er at stifte foreningen og få den til at køre. Men i længden er det ikke nok med kontingentbetaling.
 • Vi skal derfor arbejde med fundraising, og søger midler fra Pulje A ved Europa-nævnet. Da dette er den oplagte pulje at søge til projektet.
 • Sekundært er tanken, at søge Pulje C, fx til et mindre projekt i efteråret.
 • Der er derudover mulighed for at søge mange andre puljer i EU til fx til gymnasielæring og voksenlæring.
 • Udover kontingentbetalinger er tanken, at FU i Aarhus kan hjælpe til i opstarten.

Organisering

 • Generalforsamling i august.
 • Bestyrelse, som vælges i dag.
 • Forhold om sekretariatet besluttes ved det første bestyrelsesmøde.

Kommentar fra Carsten

 • Joakim: Når vi går vedtægterne igennem, kommer vi ind på det mere tekniske. Det er den demokratiske funktion, som er vigtig i dette projekt.
 • Sten: Folkeuniversitetet er operatør på projektet, og vi skal snakke om til næste bestyrelsesmøde, hvordan vi gør. Fokus er også, at sidde med nogle andre, så vi kan samarbejde om det her. Vi vil formidle noget mere EU og Europa, men vi skal måske have noget hjælp til det.

Dagens dagsorden

Valg af dirigent

 • Joakim vælges til at styre dagens møde.

Valg af referent

 • Kathrine vælges til at tage referat af mødet.

Registrering af fremmødte

 • Joakim Quorp Matthiesen
 • Sten Tiedemann
 • Marie Kruse Larsen
 • Randi Dahlin
 • Annette Hansen
 • Peter Bejder
 • Carsten Fenger-Grøndahl.
 • Morten Winther Bülow
 • Kathrine Therkildsen

*Ikke tilstede: Per Henriksen & Kristian Møller Andersen.

Valg af stemmetællere

 • Peter og Randi.

Gennemgang af vedtægter og afstemning om vedtægter

Navnet

 • Folkeuniversitetet foreslår ’Europa NU – Folkeuniversitetets Europaoplysning’. Det rammer Folkeuniversitetets tanke bag.
 • Navne som findes allerede: Europa lige nu på P1 og hollandsk side, der hedder Europa nu.
 • Sten: skal bindestregen med Folkeuniversitetet med? Måske det bare skal hedde Europa Nu?
 • Enighed om at beholde bindestregen med Folkeuniversitetet, da det på denne måde er står mere klart.

Formål

 • Ændring: nonprofit skal noteres, geografi skal med, den europæiske offentlighed skal slettes.
 • Foreningen er en almindelig forening.

Medlemskreds

 • Godt at have gennemtænkt alle scenarier.
 • Ingen ændringer.

Generalforsamling

 • Ændring: afholdes én gang årligt i september måned, da det passer alle parter bedst.
 • Fastsættelse af kontingent: 150 kr. Det er bl.a. et krav fra den pulje, vi søger.
 • Ændring: Valg af bestyrelse er noteret til hvert 3. år.
 • Morten taler for hvert andet år, og at kun halvdelen skal være på valg (3 personer), så ikke alle skiftes ud på en gang. Dette vil sikre en vis kontinuitet.
 • Randi: skal det defineres, hvem der skal udskiftes.
 • Sten: på denne måde bliver der valg hvert år. Der skal findes en formulering, som er passende.
 • Marie: måske det bliver for problematisk på denne måde. Foreslår ét valg hvert andet år i stedet.
 • Der er flertal for hver andet år, og dermed ikke nogen løbende udskiftning.
 • Stemmeregler: kræver indmeldelse pr. 31.12. Skal sikre kontinuitet. Alle medlemmer er valgbare til bestyrelsen.
 • Bestyrelsen kan bestå af op til 7 medlemmer.
 • Der vælges ikke formand og næstformand i dag, men det gøres på det første bestyrelsesmøde i januar 2017.
 • Punkt 6.7: Den daglige drift. Aftales ved første bestyrelsesmøde.

Økonomi

 • Bemærk ændringen af nonprofit, der skal medtages.
 • Revisoren vælges i dag.

Tegningsregler

 • Udbetaling af mindre beløb: Den som tager sekretariatsdriften kan også stå for det.
 • Carsten: skal man ikke medtage, at der ikke må være personsammenfald?
 • Enighed om ændring i formulering: ’Sekretariatslederen kan ikke være medlem af bestyrelsen og er ikke stemmeberettiget’.

Vedtægtsændringer og ophør

 • Ændringer skal sendes to uger før, og 2/3 skal stemme for.
 • 3/4 af foreningens medlemmer skal være til stede og 2/3 skal stemme for foreningens ophør. Hvis dette ikke overholdes kan der kaldes ind til et nyt møde.

Kommentar fra Peter

 • Bør der stå at det (bestyrelsesarbejdet) er ulønnet?
 • Ændring: dette skal skrives ind.

Vedtægter for Folkeuniversitetets Europaoplysning godkendes med de noterede ændringer, der vil blive lavet.

Valg af bestyrelse

 • Sten fortæller, hvem der har valgt at stille op:
 • Marie Kruse Larsen
 • Annette Hansen
 • Kristian Møller Andersen
 • Morten Winther Bülow
 • Peter Bejder
 • Carsten Fenger-Grøndahl
 • Per Henriksen.
 • 7 der har valgt at stille op til bestyrelsen på 7
 • Valget er foregået skriftligt og der er enighed (9 ud af 9 stemmer) om følgende bestyrelse:

Marie Kruse Larsen, Annette Hansen, Kristian Møller Andersen, Morten Winther Bülow, Peter Bejder, Carsten Fenger-Grøndahl og Per Henriksen.

Valg af revisor

 • Stå for pengene og samarbejde med sekretariatslederen.
 • Randi nomineres og vælges skriftligt med 9 ud af 9 stemmer for.

Eventuelt

 • Hvornår skal det kommende bestyrelsesmøde finde sted?
 • Joakim sender datoer ud snarest.
 • Forslag om en Europa-festival.
 • Peter mener, at der er mulighed for at hente nogle penge i EU, da der sidder en lobbyist i Aarhus Kommune.
 • Morten: fik 2,5 million til EU-undervisningsformidling sidste år.