Generalforsamling 4.9.2019

Referat af generalforsamling i foreningen EuropaNU

Projektleder i EuropaNU, Joakim Quorp Matthiesen, byder velkommen.

Der er rekord i dag for fremmødte til generalforsamlingen med 30 personer.

EuropaNU’s organisering:

 • Bestyrelsen:
  • Joakim præsenterer bestyrelsesmedlemmerne. De blev valgt på den seneste generalforsamling, som var sidste år. Der er bestyrelsesvalg hvert andet år, hvorfor der er bestyrelsesvalg igen næste år.
  • Der er kommet to nye bestyrelsesmedlemmer: Charlotte Skov Christensen og Thorkild Laursen.
  • Bestyrelsesmedlemmerne kan ses på Folkeuniversitetets hjemmeside.
 • Sekretariatet:
  • Joakim præsenterer sekretariatet, der alle arbejder på Folkeuniversitetet.
  • Der er en administrationsaftale mellem Folkeuniversitetet og EuropaNU. Det betyder bl.a., at Folkeuniversitetet hjælper EuropaNU med finansiering og det administrative arbejde.
  • I sekretariatet er Sten Tiedemann, sekretariatsleder, Joakim Quorp Matthiesen er projektleder, Mathilde Bach er foreningskonsulent, og Randi Dahlin er kasserer.

Dagsorden for generalforsamlingen (som skitseret i vedtægterne):

 1. Valg af dirigent og referent.
 • Mathilde Bach er valgt til referent.
 • Joakim Matthiesen er valgt til dirigent.
 1. Bestyrelsesberetning vedr. foreningens aktiviteter i det forløbne år.
 • Man kan dele foreningens aktiviteter op i to dele:
  • Første del: Foreningen laver foredrag. Disse er på foreningens eget initiativ og konto. Der er 1-2 foredrag pr. semester i gennemsnit.
  • Anden del: Foreningen har været medvirkende i to slags forskningsturneer. Den første er forskningsturneer med økonomisk støtte fra en særpulje ved Europanævnet, og den anden er forskningsturneer finansieret af Europanævnets pulje C
 • Joakim præsenterer eksempler på foredrag:
  • ”Macron og Merkel – en ny fransk-tysk motor” i Aarhus den 3/5 2018 og i Emdrup den 16/5 2018.
  • ”Østeuropæerne – 30 år efter murens fald” i Emdrup den 8/4 2019 og i Aarhus den 23/4 2019
  • ”EU-valgets store spørgsmål” i Aarhus den 16/3 2019 var et valgarrangement med 5 forskellige forskere, der fortalte om Europas store udfordringer med fokus på klima og miljø, økonomi og jobs, flygtninge og udenrigspolitik etc. Derudover var der også europaparlaments-kandidater fra de forskellige partier. Arrangementet var et samarbejde med DEO.
 • Joakim præsenterer forskningsturneen fra efteråret 2018:
  • Det var en større debatturne med 12 arrangementer i 20 byer rundt i Danmark. Den blev dækket af journalister, der afslutningsvist lavede en rapport. Der blev taget initiativ til den fra politisk hold, og det blev finansieret af en særlig pulje, der ikke krævede egenfinansiering.
 • Joakim præsenterer foredragsturneen fra foråret 2019:
  • Denne handlede om Europas fremtid og var et samarbejde med DEO. Turneen var også et initiativ fra politisk hold i forbindelse med Europaparlamentsvalget.
 • Arrangementer med støtte fra Europanævnets pulje C:
  • Efterår 2018:
   • Vidensbrunch med Thorsten Borring Olesen, Aarhus 14/10
   • ”Året der gik i Europa”, Aarhus 21/11 og i Odense 22/11
   • Europa og Cocktails: Menneskerettigheder, Aarhus 6/12
  • Foråret 2019
   • Europa og cocktails: Et opgør med demokratiet, Aarhus
  • Efterår 2019:
   • Vidensbrunch med Sara Dybris McQuaid, Aarhus (udsolgt med 105 deltagere)
   • Året der gik i Europa, Odense 20/11 (stadig ledige pladser) og Aarhus 21/11 (stadig ledige pladser).
    • Disse arrangementer er gratis.

Spørgsmål: Vi er fra Grenaa, og vi kan ikke mindes, at der har været et arrangement i Grenaa. Hvordan markedsføres arrangementerne i Grenaa?

Svar: Vi gør brug af Folkeuniversitetets komiteer. Vi har 80 komiteer rundt i landet, der laver folkeuniversitetsarrangementer. Folkeuniversitetet laver et forskerkatalog, som vi sender ud til komiteerne, og herfra overtager komiteerne arrangementet, fordi de laver aftalen med forskeren, lokaler, forplejning og skal også markedsføre det. Det er derfor afhængig af komiteerne, hvordan det annonceres. Komiteerne får 4000 kr., der skal dække honorar, transport og eventuelt hotel, så det er ikke sikkert, at der er penge til overs til markedsføring. Komiteerne må bruge det netværk, de har. Typisk er det lokalaviserne.

Spørgsmål: Hvad er foreningens hjemmeside?

Svar: www.fuau.dk/europanu. Der kan man finde al information om foreningen fx bestyrelsen, tidligere arrangementer og nuværende arrangementet. Tilmelding foregår også herigennem.

 1. Godkendelse af årsregnskab for det forgangne år.
 • Der bliver udleveret en oversigt over årsregnskabet for 2018, det planlagte budget for 2019 og det planlagt budget for 2020.
 • Joakim gennemgår først årsregnskabet for 2018. Han forklarer alle de forskellige indtægts- og udgiftsposter. Årsregnskabet for 2019 går i nul, og det er godkendt af bestyrelsen.
 • Regnskabet for 2018 er godkendt i generalforsamlingen.
 1. Eventuelt indkomne forslag.
 • Ingen forslag er kommet, så punktet udgår.
 1. Bestyrelsens motiverede forslag til justering af igangværende års budget og aktiviteter, samt forslag til næste års budget og aktiviteter til generalforsamlingens godkendelse.
 • Joakim gennemgår nu budgetterne for 2019 og 2020.
  • Til forklaringen af budgetterne for 2019 og 2020 er det væsentligt at vide, at Europanævnet først udbetaler midlerne efter, at projekterne er gennemført. Her lægger Folkeuniversitetet ud for foreningen, hvilket er en fordel ved administrationsaftalen.
  • Budgetterne ligner regnskabet fra 2018. Den største forskel er i budgettet for 2020, fordi tilskuddet fra Europanævnet er lavere. Årsagen til det er, at vi på nuværende tidspunkt kun er sikre på pulje C-projektet i 2020. Vi har endnu ikke fået det, men vi satser stærkt på, at vi får det. Derudover er der også et projekt initieret af Europanævnet, der handler om, hvad status er på det nye lederskab i EU efter valget. Tidshorisonten for planlægningen på projektet er knebent, og derfor ved vi endnu ikke, om vi kan nå at være med. Der er møde herom snarest.
  • Udover, at pulje C ansøges igen til et aktivitetsprogram i 2020, så ansøges der også om Europanævnets pulje A til en tre-årig bevilling i efteråret 2020. Ansøgningsfristen er i oktober. I pulje A er der regler for, hvor mange medlemmer man skal have, og at man skal have eksisteret i 2 år. Den er vi nu berettiget til i 2020. Hvis vi kan få et fast tilskud fra Europanævnet, er det lettere at planlægge arrangementer og søge andre fonde. Med pulje A er vi en del af de 5 europaoplysende foreninger i Danmark. Lige nu er der kun 4, men de betragter os allerede som en af dem, fordi man kun kan få 300.000 kr. i støtte fra pulje C, som vi får, hvis man er ved at gøre sig bevillingsparat til pulje A.
  • Foreningens medlemsmål er mellem 400-450 medlemmer i 2020. Vores nuværende medlemstal er på 374.

Spørgsmål: Medlemskontingentbeløbet stiger, men medlemsrabatbeløbet er det samme. Hvorfor? Er der færre arrangementer?

Svar: Nej. Joakim noterer, at medlemsrabatbeløbet skal være højere.

 • Aktivitetsambitionerne er godkendt med det aberdabei, at der skal laves en ændring i, hvad vi forventer at bruge på medlemsrabatter og den pind, der siger, at der også kommer 1-2 arrangementer for medlemmer.
 1. Fastsættelse af kontingent.
 • Bestyrelsen anbefaler at holde det nuværende kontingentniveau på 150 kr. for et års kontingent. Det muliggør at vi kan søge pulje A ved Europanævnet og dermed kan sikre midler til at opretholde et højt aktivitetsniveau. Det er vedtaget.

Spørgsmål: Hvordan får man at vide, når kontingentet skal betales igen?

Svar: Der kommer automatisk en mail, hvis man tilmeldte sig i 2019. Tilmeldte man sig i 2018, kommer den ikke automatisk. Vi har overvejet om PBS kan lade sig gøre, men det har vi ikke undersøgt nærmere.

Herefter er der en diskussion om, hvorvidt det giver mening at give rabat til studerende for at få flere unge til foreningen. Imod: Det ville kræve en del administrationsarbejde, og det er ret billigt i forvejen at være medlem. For: Men der er naturligvis ikke mange studerende i foreningen. Man kunne eventuelt beholde de 150 kr. som kontingentniveauet og derudover lave ekstra gratiskurser til studerende med noget, der er studierelevant. Marie: Hvis det handler om aldersspredning, er det ikke sikkert, at vi er repræsentative for foreningen. Måske kan vi starte med at lave en undersøgelse af foreningen, og derefter overveje, hvad vi gør.

 1. Valg af bestyrelse (hvert 2. år og da der var valg i 2018 vil dette punkt udgå og først være med igen i 2020)
 • Der er valg hvert andet år. Det var der sidste år, og vil derfor ikke være der i dag. Punktet udgår.
 1. Valg af revisor.
 • Generalforsamlingsvalgt revisor: Bestyrelsen indstiller Randi Dahlin som revisor. Randi er til daglig økonomichef på Folkeuniversitetet og arbejdsopgaven er ulønnet, men relativt kompliceret. Det er en del af den pakke af administrationsaftalen, som Folkeuniversitetet bidrager med til projektet.
 • Randi er valgt.
 1. Eventuelt.
 • Spørgsmål: Kan vi risikere, at der kommer en helt ny bestyrelse næste år, og vi så skulle starte forfra? Hvorfor har man ikke gjort det sådan, at halvdelen er til valg det ene år og den næste halvdel det næste år?
 • Svar: Efter nøje overvejelser valgte vi, at bestyrelsesvalget skulle være hvert 2. år. Grunden til, at hele bestyrelsen er på valg, er, at vi gerne ville have, at det var en meget demokratisk forening, og at generalforsamlingen har meget indflydelse på bestyrelsen. Vedtægterne i foreningen er næsten identiske med lignende foreninger. Formålet for os er anderledes, fordi det ikke er politisk, men det tekniske om bestyrelse og generalforsamling minder meget om deres. Skulle vi lave dette om, kræver det en vedtægtsændring på en ekstraordinær generalforsamling.
 • Herefter aftales det, at vedtægtsændringen kommer på programmet til næste generalforsamlingsmøde om et år. Det betyder, at der kommer valg, hvorfor alle i løbet af det næste år kan overveje at være med i bestyrelsen, fordi der vil være mulighed for at stille op.
 • Thorkild, bestyrelsesmedlem: Opfordrer til, at man fortæller om vigtigheden af foreningen EuropaNU i omgangskredsen eller i den lokale Folkeuniversitetskomité. Vi skal overveje, hvad der er relevant af oplysning.
 • Herefter tales der om et konkret ønske fra generalforsamlingen om at undersøge Østeuropa noget mere og om at få politikere fra Europaparlamentet til at fortælle om, hvad de laver og arbejder med.
 • Joakim: Det sidstnævnte er en del af det projekt, som vi endnu ikke ved, om vi er med i i 2020. Vi skal nok kommunikere disse arrangementer ud, uanset om vi planlægger det eller ej.
 • Perspektiv fra generalforsamlingen: For at foreningen kan udvikle sig, kunne det være interessant, at bestyrelsen bestod af folk udefra, som er brugere af foreningen i stedet for folk, der arbejder sammen hele tiden. Det kunne give nye inputs.
 • Joakim: Vi vil naturligvis gerne have medlemmerne af foreningen til at være en del af bestyrelsen, fordi det er jo dem, der udgør foreningen. Den nuværende bestyrelse er også et udtryk for, at vi skulle starte et sted, hvor projektet var udefineret.